• Om onder de energiebesparings- en informatieplicht te vallen, moet sprake zijn van een Wm-inrichting die ook een jaarlijks energieverbruik heeft van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). In de regel is een Wet milieubeheer-inrichting (Wm-inrichting) een bedrijf (of instelling) waar (door de mens) bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, die binnen een bepaalde begrenzing worden verricht. Bovendien moet één of meerdere activiteiten van toepassing zijn die in het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen als met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.
  Een Wm-inrichting kan uit meerdere gebouwen bestaan en in één gebouw kunnen meerdere Wm-inrichtingen gevestigd zijn. Volgens vaste jurisprudentie moet er sprake zijn van voldoende technische, functionele en organisatorische samenhang om één inrichting te kunnen vormen. Daarnaast mag de onderlinge afstand tussen de onderdelen niet te groot zijn.
  Met vragen over het begrip Wm-inrichting in uw specifieke omstandigheden in uw geval kunt u terecht bij uw lokale bevoegd gezag.

 • Eén gebouw met één gebruiker:
  Als de gebruiker door bevoegd gezag wordt aangesproken op de energiebesparende maatregelen in een gebouw dat niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is worden door de huurder genomen.

  Kantoorgebouw met meerdere gebruikers:
  In principe voert de eigenaar van het kantoorgebouw de energiebesparende maatregelen uit. Mocht vanwege onderliggende contracten het niet in de macht liggen van de eigenaar om alle maatregelen te nemen, dan treedt deze in overleg met de huurders. Mochten de huurders niet bereid zijn om mee te werken aan het realiseren van de maatregelen – en als dat blijkt uit de gevoerde correspondentie – dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de individuele huurder die de overtreding kan opheffen.

 • In het merendeel van de gevallen moet de gebruiker van het gebouw de rapportage indienen. Dit als de Wm-inrichting één gebouw met één gebruiker betreft. Als er meerdere gebruikers in een kantoorgebouw (de 'Wm-inrichting'), bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, zijn, is het gebruikelijk dat de gebouweigenaar als drijver van de Wm-inrichting wordt gezien. De eigenaar is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar. Een bijzondere situatie van één gebouw met meerdere gebruikers is een winkelcentrum. Dit omdat de winkels in het centrum heel verschillend van aard kunnen zijn. Bij een winkelcentrum met meerdere gebruikers richt het bevoegd gezag zich voor de winkels tot de individuele gebruikers daarvan. Voor de collectieve voorzieningen richt het bevoegd gezag zich tot de eigenaar van het complex. Met vragen over het begrip Wm-inrichting in uw specifieke omstandigheden in uw geval kunt u terecht bij uw lokale bevoegd gezag.

 • Ja, u kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in eLoket. Dan hoeft u niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen, maar u moet deze machtiging desgevraagd wel kunnen overleggen aan RVO.nl.

 • Ja, om in te kunnen loggen in eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Afhankelijk van uw leverancier betaalt u € 5 tot € 22 per jaar. Hoe dit in zijn werk gaat, ziet u in de aninmatie eHerkenning informatieplicht aanvragen. Machtigt u een intermediair om voor u te rapporteren in eLoket? Dan hoeft u niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

 • In de handleiding eloket informatieplicht energiebesparing staan alle bedrijfstakken uit de Erkende Maatregelenlijsten (EML) bij elkaar (hoofdstuk 12). U vindt hier ook per bedrijfstak een indicatie van de SBI-codes. Ook in het Stappenplan Informatieplicht energiebesparing vindt u de verschillende bedrijfstakken, bij stap 2 'Bepaal welke lijst met erkende energiebesparende maatregelen voor u van toepassing is'. Wanneer u op een I-tje bij een bedrijfstak klikt, ziet u welke Wm-inrichtingen eronder vallen.

 • U kunt met meerdere personen aan de rapportage werken. Maar er kan slechts één persoon de rapportage indienen. Dit is de persoon die inlogt met eHerkenning. Ook kan er per Wm-inrichting maar één contactpersoon worden opgegeven.

 • Informatieplichtdoctor.nl is een initiatief van The Bill Doctor (opgericht: 2009). Met ons doorlopend energiecollectief realiseren wij besparingen aan de 'kostenzijde' van de energienota. Wij zorgen ervoor dat u minder betaalt, voor hetzelfde verbruik.

  Daarnaast zijn wij uw klantenservice, vragen stelt u dus gewoon aan ons. Ruim 22.750 deelnemers gingen u voor, die ons gemiddeld met een 9,4 beoordelen.

  Zie: www.thebilldoctor.nl.

 • Op het gebied van de informatieplicht hoeft u niks meer te doen. Zijn er echter maatregelen waar u nog niet aan voldoet dan dient u deze maatregelen uit te voeren. Zodoende voldoet u aan de verplichtingen en kunnen er geen sancties opgelegd worden.

 • Ja, wij kunnen een actieplan voor iedere locatie samenstellen. Daarnaast kunnen wij ook bij de uitvoering zelf helpen.

Geef de informatieplicht uit handen

Ons team zorgt ervoor dat alle benodigde informatie en gegevens correct ingediend worden bij het RVO.

Wij zullen uw casus direct beoordelen.